Zásady ochrany osobných údajov

Advokátska kancelária informuje, že akékoľvek osobné údaje v dispozícii advokátskej kancelárie nevyhnutné za účelom poskytnutia právnej služby sú spracované v súlade so zákonom c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 a v súlade s Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, ktorý je zverejnený na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory:

https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224 v sekcii GDPR alebo po skopírovaní nasledovného odkazu do Vášho prehliadača:

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/kodex_sk_en%20(1).pdf