Advokátska kancelária LEGARTUM s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho práva, predovšetkým v súvislosti so zastupovaním klientov v konaniach pred rôznymi štátnymi orgánmi. Pri poskytovaní právnych služieb kladieme vždy dôraz na promptnosť, aktívne vystupovanie vo vzťahu k orgánom štátnej správy a profesionalitu, výsledkom čoho je poskytovanie služieb na vysokej úrovni. Oblasť správneho práva sa často prelína s inými oblasťami práva, niektoré z nich sú spomenuté aj na našej stránke, a preto vysoká znalosť daných oblastí a zameranie našej kancelárie je v mnohých prípadoch garanciou úspechu v konaní pred orgánmi štátnej správy. V tejto oblasti poskytuje advokátska kancelária LEGART s.r.o. najmä nasledovné služby:


     - zastupovanie klientov v konaniach pred živnostenským úradom, inšpektorátom práce, daňovým úradom, stavebným 
       úradom, rôznymi odbormi okresného úradu a inými orgánmi štátnej správy,
     - podávanie žiadostí, sťažností, riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov (aplikácia inštitútov správneho
      súdnictva), ako aj iných podaní.