Advokátska kancelária LEGARTUM s.r.o. má skúsenosti z mnohých súdnych sporov, kde úspešne zastupovala záujmy svojich klientov. Napriek tomu, že primárnou snahou našej kancelárie je riešenie sporov mimosúdnou cestou, v prípade ak táto forma zlyhá naša kancelária poskytuje právne poradenstvo vo všetkých štádiách súdnych sporov, t.j. aj v konaní pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ako aj Ústavným súdom Slovenskej republiky. Právne služby sú v takýchto prípadoch poskytované od začatia konania na prvostupňovom súde až do vydania právoplatného rozhodnutia vo veci, príp. následne aj v exekučnom konaní. Služby zahrnuté v tejto oblasti sú najmú nie však výlučne nasledovné:

     - prvotné posúdenie prípadu a návrh postupu,
     - príprava právnych analýz ohľadne skutkového stavu spolu s návrhom stratégie,
     - príprava všetkých druhov podaní v konaniach pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi,
     - zastupovanie klientov pri vyjednávaní s protistranou, príprava klientov na pojednávanie,
     - právne zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní, pred Ústavným súdom Slovenskej
       republiky a v rozhodcovskom konaní.