Advokátska kancelária LEGARTUM s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexné služby registrácie v registri partnerov verejného sektora. Od 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v zmysle ktorého sú všetky subjekty verejnej správy oprávnené uzatvárať zmluvy výlučne so spoločnosťami resp. fyzickými osobami – podnikateľmi registrovanými v registri partnerov verejného sektora. Obchodujete s verejným sektorom alebo ste subdodávateľom takéhoto subjektu ? Čerpáte dotácie, resp. finančné prostriedky z verejného sektora ? Kupujete majetok, či iné práva od subjektu verejného sektora, napr. od mesta, obce, štátu? Ak tieto obchody presahujú hodnotou nad 100 000 Eur ste povinný sa registrovať. Partneri, ktorí už sú účastníkmi zmluvy uzatvorenej so subjektom verejnej správy pred 01.02 2017, boli povinní zabezpečiť svoj zápis do registra najneskôr do 31.júla 2017. Ak ste získali zákazku, prípadne sa uchádzate o prostriedky z verejných zdrojov po 01.02.2017, tak sa musíte zapísať do registra pred podpisom zmluvy s verejným sektorom. Sankcie za nesplnenie povinnosti registrácie, prípadne uvedenia nepravdivých údajov sú nasledovné:


     - pokuta uložená partnerovi verejného sektora vo výške získaného hospodárskeho
       prospechu; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od
       10 000 EUR do 1 000 000 EUR;
     - pokuta uložená osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, partnera verejného sektora v čase
       porušenia povinnosti od 10 000 EUR do 100 000 EUR;
     - výmaz partnera verejného sektora z registra;
     - výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie po dobu 3
       rokov
     - odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu.