Advokátska kancelária LEGARTUM s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, či už ide o vypracovanie zmlúv, alebo o zastupovanie v súdnych sporoch a pred orgánmi štátnej správy (napr. inšpektorát práce a iné). Máme bohatú skúsenosť tak so zastupovaním zamestnávateľov, ako aj so zastupovaním zamestnancov v konaniach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov. Máte problém so svojim zamestnancom a chceli by ste s ním skončiť pracovný pomer? Uplatňuje si voči Vám Váš zamestnanec nároky z pracovného pomeru? V každom prípade sme pripravení Vás zastupovať, posúdiť Váš prípad a navrhnúť Vám správne riešenia. Máte problém so svojim zamestnávateľom a chceli by ste s ním skončiť pracovný pomer? Skončil s Vami zamestnávateľ pracovný pomer a Vy sa domnievate, že neprávom? Uplatňuje si voči Vám Váš zamestnávateľ nároky z pracovného pomeru, prípadne si Vy chcete uplatniť Vaše nároky voči zamestnávateľovi? V každom prípade sme pripravení Vás zastupovať, posúdiť Váš prípad a navrhnúť Vám správne riešenia. Medzi právne služby poskytované našou kanceláriou v oblasti pracovného práva zaraďujeme ďalej najmä nie však výlučne nasledovné právne služby:


     - poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnancom a   
       zamestnávateľom,
     - vypracovanie pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
       pomeru, výpovedí, ako aj ostatných podaní podľa Zákonníka práce,
     - vypracovanie interných predpisov a smerníc zamestnávateľov, pracovných poriadkov a inej súvisiacej
       dokumentácie,
     - vypracovanie kompletnej dokumentácie požadovanej zákonom o ochrane oznamovateľov,
     - zastupovanie v konaní pred inšpektorátom práce a inými orgánmi štátnej správy,
     - zastupovanie klientov vo všetkých druhoch konaní pred súdmi, najmä v sporoch o neplatné skončenie
       pracovného pomeru a náhradu škody.