Advokátska kancelária LEGARTUM s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností, ktoré je nevyhnutné na založenie a následné bezproblémové fungovanie podnikania našich klientov. V oblasti práva obchodných spoločností Vám promptne zabezpečíme:

     - založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (sro) prípadne inú formu obchodnej
        spoločnosti
     - zriadenie organizačnej zložky
     - zmeny v spoločnosti (zmena sídla, zmena obchodného mena, rozšírenie predmetov
        podnikania, alebo zrušenie predmetov podnikania, zmena konateľa, prevod obchodného
        podielu, zníženie základného imania alebo zvýšenie základného imania a iné)
     - zrušenie a likvidácia spoločností vrátane výkonu funkcie likvidátora,
     - zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti.

V rámci poskytovania týchto služieb naša kancelária využíva elektronické prostriedky komunikácie tak so živnostenským úradom ako aj s obchodným registrom. Elektronická komunikácia s úradmi Vám prináša mnohé benefity:

     - poplatok za vydanie živnostenského oprávnenia na akékoľvek množstvo voľných živností
       neplatíte,
     - poplatok za vydanie živnostenského oprávnenia na remeselnú, alebo viazanú živnosť sa
       znižuje zo sumy 15 EUR na sumu 10 EUR za každé oprávnenie,
     - nemusíte ohlásenie podávať osobne a následne preberať oprávnenie osobne, všetko
       vybavíme za Vás elektronicky,
     - poplatok za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa znižuje zo sumy 332 EUR na
       sumu 150 EUR
     - poplatok za akékoľvek zmeny vykonávané v spoločnosti s ručením obmedzeným sa
       znižuje zo sumy 66 EUR na sumu 33 EUR.


Medzi právne služby poskytované našou kanceláriou v oblasti obchodného práva zaraďujeme ďalej najmä nie však výlučne nasledovné právne služby:

     - komplexné právne služby v oblasti zmluvného práva,
     - vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv,
     - zastupovanie klienta v predzmluvných rokovaniach,
     - príprava právnych analýz potenciálnych rizík vyplývajúcich z uzatvorených a uzatváraných zmlúv,
     - vymáhanie pohľadávok
     - zastupovanie klientov s súdnom konaní.