Výpoveď daná zamestnávateľom v čase koronavírusu

Výpoveď daná zamestnávateľom v čase koronavírusu

Výpoveď daná zamestnávateľom v čase koronavírusu

V čase koronavírusu si mnoho zamestnávateľov už ďalej nemôže dovoliť platiť zamestnancov, a to i napriek tomu, že využili všetky dostupné nástroje na zníženie nákladov na mzdy, alebo prijali pomoc od štátu v podobe finančného príspevku. V prípade vyčerpania všetkých dostupných možností, prichádza pre zamestnávateľov konečné, pre obe strany nepríjemné riešenie - skončenie pracovného pomeru.  

Ochrana zamestnanca je v rámci slovenského právneho systému pomerne striktná a nesprávne skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, môže zamestnávateľovi, v prípade súdneho sporu, priniesť značné náklady. V tomto článku odpovedáme na vaše otázky, ako postupovať v súlade so Zákonníkom práce (ZP), ak ste ako zamestnávateľ nútený so zamestnancom skončiť pracovný pomer.

Kvôli koronavírusu mi klesli tržby a nemám dostatok zákaziek. Ako mám postupovať keď si už ďalej nemôžem dovoliť platiť mzdy pre zamestnancov?

V prvom rade odporúčame skončiť pracovný pomer písomnou dohodou. Samozrejme, na uzavretie dohody je potrebný súhlas zamestnanca, pričom dôvody musia byť v dohode uvedené iba v prípade, ak to požaduje zamestnanec, alebo ak sa pracovný pomer skončil z dôvodov podľa (§ 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP), t. j. v prípade ak ide o skončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu organizačných zmien, alebo o skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotného dôvodu zamestnanca.

Ak so zamestnancom uzavriem dohodu z dôvodu zrušenia pracovného miesta kvôli koronavírusu je potrebné uvádzať tento dôvod do dohody?

Áno, v danom prípade je potrebné dôvod do dohody uviesť (§ 60 ods. 2 ZP).

Zamestnanec nesúhlasí so skončením pracovného pomeru prostredníctvom dohody, ako mám postupovať ?

V prípade, ak zamestnanec s dohodou o skočení pracovného pomeru nesúhlasí, môžete dať zamestnancovi výpoveď. Pri výpovedi je však potrebné zohľadňovať všetky procesné a obsahové podmienky stanovené ZP.

Aké podmienky výpovede je potrebné dodržať ?

Výpoveď musí byť písomná a doručená, v opačnom prípade je neplatná. Zároveň je potrebné, aby bol výpovedný dôvod jednoznačne a jasne skutkovo vymedzený, s odkazom na príslušné ustanovenia ZP. Dôvod výpovede nemôžete dodatočne meniť.

Môžem dať zamestnancovi výpoveď telefonicky ?

Výpoveď musí byť písomná a doručená, čiže výpoveď daná telefonicky by bola neplatná.

Zamestnanec s výpoveďou nesúhlasí a zrejme ju odmietne prevziať. Bude sa takáto výpoveď považovať za nedoručenú a teda neplatnú ?

V prípade výpovede zamestnávateľom sa výpoveď doručuje do vlastných rúk zamestnanca a výpoveď sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju zamestnanec odmietne prevziať. V tomto prípade však odporúčame privolať dvoch svedkov, ktorí by v prípadnom súdnom spore neprevzatie výpovede zamestnancom potvrdili.

Aký dôvod skončenia pracovného pomeru je potrebné uviesť, ak si ďalej nemôžem zamestnanca dovoliť, prípadne ruším prevádzku?  

Najčastejším dôvodov skončenia pracovného pomeru v čase koronavírusu bude jeden z organizačných dôvodov (§ 63 ods. 1 písm. a) b) ZP), pričom každý dôvod výpovede má svoje špecifiká a postupy, ktoré je potrebné zo strany zamestnávateľa dodržať (napr. ponuková povinnosť, ak sa zrušuje iba časť zamestnávateľa, alebo písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách, ktoré je potrebné prijať pred samotnou výpoveďou atď).

Obávam sa, že som so zamestnancom nesprávne skončil pracovný pomer, aké môže mať voči mne nároky a ako mám v takomto prípade postupovať ?

Ako uvádzame vyššie, skončenie pracovného pomeru prináša pre zamestnávateľa mnoho povinností a procesných postupov, ktoré je nutné dodržiavať, v opačnom prípade si voči vám zamestnanec môže uplatňovať náhradu mzdy, a to až za 36 mesiacov a iné náklady spojená so súdnym konaním.

V prípade, ak sa obávate, že ste voči zamestnancom nepostupovali v súlade so zákonom, alebo máte inú právnu otázku, neváhajte nás kontaktovať, radi vám prostredníctvom emailu poskytneme základné informácie o našich službách.