Prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v kontexte s navrhovanou novelou obchodného zákonníka

Prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v kontexte s navrhovanou novelou obchodného zákonníka

Ako sme na našich stránkach avizovali dňa 18.08.2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila v prvom čítaní návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá so sebou prináša rôzne zmeny nielen v procese zakladania spoločnosti ale aj prevodu obchodného podielu.

Momentálne je súčasná legislatíva nastavená tak, že súhlas správcu dane k prevodu obchodného podielu v súpoločnosti sa vyžaduje výlučne v prípade, ak dochádza k prevodu väčšiného obchodného podielu (výnimkou sú zahraničné osoby). Nová právna úprave túto povinnosť zužuje, nakoľko povinnosť predložiť súhlas správcu dane vznikne len vtedy ak ide jednak o prevod väčšinového obchodného podielu a zároveň je spoločník alebo nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu. Ak spoločník ani nadobúdateľ nie je vedený v tomto zozname, nebude nutný súhlas správcu dane, ani v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu. V takomto prípade by malo postačovať yhlásenie spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemajú povinnosť predkladať súhlas správcu dane, pričom toto vyhlásenie sa bude prikladať k návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri.

Ďalšou dôležitou pripravovanou zmenou, ktorá nastane po prijatí spomínanej novely je, tzv. zákaz prevodu obchodného podielu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Ak mate záujem o viac informácii, ktoré by mohli pomôcť Vašej spoločnosti prosím neváhajte nás kontaktovať.