Odklad platenia odvodov v čase koronavírusu COVID - 19

Odklad platenia odvodov v čase koronavírusu COVID - 19

Odklad platenia odvodov v čase koronavírusu COVID - 19

Prinášame Vám ďalšie zhrnutie zmien zákona o sociálnom poistení (ZoSP), ktoré majú v čase koronavírusu pomôcť zamestnávateľom a SZČO, tentoraz v podobe odkladu platenia odvodov. V prípade akých odvodov je možný odklad a za akých podmienok sa dozviete v nasledujúcich bodoch.

  • poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za mesiac marec 2020 sú splatné do 31. júla 2020,  a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom (§ 239 ew ods. 1 ZoSP)

  • vláda môže nariadením predĺžiť splatnosť odvodov aj za iné mesiace, než za marec 2020 (podľa situácie s COVID 19),

  • odklad podľa predchádzajúceho bodu platí pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu, resp. pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40% a viac (§ 239 ew ods. 1 ZoSP),

  • do čistého obratu sa zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb (§ 2 ods. 15 zákona o účtovníctve), pričom v prípade SZČO sa posudzuje pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1, 2 zákona o dani z príjmov),

  • pokles obratu / príjmu sa vypočíta tak, že sa porovná čistý obrat / príjem v mesiaci marec 2019 a v mesiaci marec 2020 (§ 3 ods. 1 nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti),

  • v prípade, ak zamestnávateľ podnikal celý rok 2019, pokles sa vypočíta, tak, že sa buď porovná čistý obrat v mesiaci marec 2019 a v mesiaci marec 2020, alebo sa porovná čistý obrat v mesiaci marec 2020 a čistý obrat vypočítaný ako mesačný priemer za rok 2019 (výber je na Vás),

  • v prípade, ak ste nepodnikali v roku 2019 v mesiaci marec, tak sa porovnáva mesiac marec 2020 s  výškou čistého obratu v mesiaci február 2020. 

Ak máte pochybnosti ohľadne splnenia podmienok na odklad odvodov alebo máte inú právnu otázku, neváhajte nás kontaktovať, radi vám prostredníctvom emailu poskytneme základné informácie o našich službách.