Novela Obchodného zákonníka a jej dopad na postup pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Novela Obchodného zákonníka a jej dopad na postup pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Dňa 18.08.2017 schválila Národná Rada Slovenskej republiky v prvom čítaní návrh novely Obchodného zákonníka a ďalších súvisiach právnych predpisov. Konečné znenie zatiaľ nie je známe, ale ak by bola novela schválená v súčasnom znení, predpokladalo by to isté zmeny v procese zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným. Účinnosť novely je navrhovaná od 01.01.2018.

V súčasnosti, ak máte záujem o založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, musíte pred podaním návrhu na príslušný obchodný register, požiadať príslušného správcu dane o vydanie súhlasu so založením spoločnosti Vašou osobou ako zakladateľom.

Žiadosť sa podáva správcovi dane príslušnému podľa trvalého pobytu / sídla zakladateľa, pričom správca dane je povinný súhlas vydať do piatich pracovných dní. Bez predloženia tohto súhlasu, registrový súd spoločnosť do obchodného registra nezapíše.

Navrhovaná novela Obchodného zákonníka rozširuje povinnosti zakladateľov a okrem súhlasu správne dane, požaduje predloženie aj súhlasu Sociálnej poisťovne.  V súlade s uvedeným sa navrhuje zmena § 105b o ods. 1, ktorý znie nasledovne:

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.“.

Sociálna poisťovňa vydá predmetný súhlas so zápisom v obchodnom registri na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby do piatich pracovných dní od podania žiadosti.

V prípade, ak máte záujem o založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, prípadne o vykonanie iných zmien vo Vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať.