Nový zákon o ochrane oznamovateľov

Nový zákon o ochrane oznamovateľov

Od 01.01.2015 je na území Slovenskej republiky účinný zákon na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám voči postihom v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré nahlásia protispoločenskú činnosť. Podstatou celého zákona je poskytnúť ochranu zamestnancom v prípade, ak títo poukážu na protispoločenskú činnosť zamestnávateľa (napr. korupcia, machinácie vo verejnom obstarávaní, porušovanie zákona a iné). V takýchto prípadoch, ak zamestnanec využije svoje právo v zmysle nového zákona, zamestnávateľ nie je oprávnený urobiť žiadny úkon, ktorým by sa zhoršilo postavenie zamestnanca v pracovnom pomere bez predchádzajúceho súhlasu inšpektorátu práce. Zákon dokonca zavádza nárok na odmenu, v prípade, ak na základe oznámenia zamestnanca došlo k právoplatnému odsúdeniu páchateľa, alebo právoplatnému uloženiu pokuty.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov bude mať nasledovné povinnosti:

  1. je povinný určiť osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa tohto zákona. Môže ísť tak o zamestnanca ako aj o externý subjekt.
  2. vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o podávaní podnetov, ich preverovaní a ostatných zákonom vyžadovaných skutočnostiach,
  3. po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v zákonom určenom rozsahu,
  4. prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní.

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.
Zamestnávatelia sú povinní splniť si povinnosti, ktoré im ukladá tento zákon do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, t.j. najneskôr do 01.07.2015. Za porušenie vyššie uvedených pokút je inšpektorát práce oprávnený uložiť pokutu až do výšky 20.000 EUR.o príspevku