Najčastejšie otázky zamestnancov v súvislosti s koronavírusom COVID - 19

Najčastejšie otázky zamestnancov v súvislosti s koronavírusom COVID - 19

Najčastejšie otázky zamestnancov v súvislosti s koronavírusom COVID - 19

Koronavírus zasiahol do každodenného života všetkých z nás. Povinná karanténa, spomalenie chodu firiem, či zatvorenie prevádzok prináša mnoho problémov nielen zamestnávateľom a podnikateľom, ale aj samotným zamestnancom.

Vzájomné vzťahy medzi danými subjektami sú úzko prepojené a na sebe častokrát vzájomne závislé. Častým príkladom previazanosti týchto vzťahov môže byť omeškanie dodávateľa, ktoré spôsobí zatvorenie prevádzky zamestnávateľa, ktorý je následne nútený skončiť pracovný pomer zo svojim zamestnancom.

Aj napriek skutočnosti, že nikto z nás sa v dnešnej situácií vyskytnúť nechcel, zákon pomerne jasne upravuje kto, v akom okamihu nesie zodpovednosť, a to i napriek tomu, že danú situáciu nezavinil. Vzhľadom na skutočnosť, že každý právny vzťah je upravený príslušným zákonom, a zároveň každý z uvedených subjektov zaujíma iný okruh právnych otázok, prinášame vám v nasledujúcich článkoch prehľad najdôležitejších právnych otázok s odpoveďami, ktoré môžu byť pre vás užitočné.

Prvý diel sa bude venovať otázkam z pohľadu zamestnanca, pričom odpovede vychádzajú zo zákonníka práce („ZP“) a príslušných právnych predpisov.

Môže mi zamestnávateľ prikázať, aby som kvôli koronavírusu neprišiel do práce?

Ø Áno, zamestnávateľ vám môže prikázať, aby ste neprišli do práce, a to bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte taký druh práce, ktorý vám umožňuje pracovať z domu.

V prípade, ak  mi zamestnávateľ zakázal kvôli koronavírusu prísť do práce a ja nemôžem pracovať z domu mám nárok na mzdu?

Ø V prípade, ak vám zamestnávateľ nariadi aby ste ostali doma, máte nárok na náhradu mzdy v sume 80 % vášho priemerného zárobku, nakoľko v zmysle ZP je takáto situácia považovaná za prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 3 ZP).

Môže mi zamestnávateľ nariadiť aby som si kvôli koronavírusu ihneď čerpal dovolenku?

Ø Nie nemôže. Zamestnávateľ je povinný vám oznámiť čerpanie dovolenky najmenej 7 dní vopred a danú lehotu je možné skrátiť iba na základe vášho súhlasu (§ 111 ods. 5 ZP) a ak ide o nevyčerpanú dovolenku, najmenej dva dni vopred

Môže mi dať zamestnávateľ platené voľno kvôli koronavírusu?

Ø Pred zodpovedaním otázky je v prvom rade potrebné vysvetliť kedy zamestnancovi vzniká nárok na voľno.  ZP upravuje okrem dovolenky aj iné životné situácie, ktoré zamestnancovi bránia vo výkone práce, pričom takéto udalosti nazývame prekážky v práci na strane zamestnanca (§ 136 ZP). ZP však upravuje aj možnosť, že zamestnávateľ dobrovoľne poskytne zamestnancovi platené voľno, čiže odpoveď na otázku je áno, zamestnávateľ vám môže dať platené voľno.

Môže mi zamestnávateľ nariadiť neplatené voľno kvôli koronavírusu?

Ø Nie, zamestnávateľ vám nemôže nariadiť, aby ste si z dôvodu koronavírusu čerpali neplatené voľno. Môže tak spraviť iba v prípade, ak s tým súhlasíte.

Môže ma zamestnávateľ vyhodiť počas koronavírusu, keď nie som v karanténe?

Ø Áno môže rovnako ako za „normálneho“ stavu, avšak vždy iba v medziach zákonníka práce (§ 63 ZP).

Môže ma zamestnávateľ vyhodiť ak som v karanténe?

Ø V prípade ak ste v karanténe dočasne práceneschopný, v tomto období ste chránený pred výpoveďou (§ 64 ods. 1 písm. a) ZP), to však neplatí, ak je výpoveď daná z dôvodu, že sa zamestnávateľ ruší (§ 64 ods. 3 písm. a) bod.1 ZP).

Je zamestnávateľ povinný ospravedlniť moju neprítomnosť keď mám nariadenú karanténu?

Ø Áno zamestnávateľ je povinný ospravedlniť vašu neprítomnosť, nakoľko takúto situáciu upravuje ZP  (§ 141 ods. 1 ZP).

Keď som v karanténe mám nárok na mzdu?

Ø Ak ste boli vyhlásený za dočasne práceneschopného z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie, vznikne vám od prvého dňa nárok na nemocenské vo výške 55 % z hrubej mzdy (cca. 70 % hrubej mzdy).

V prípade ak som v karanténe môžem pracovať?

Ø Áno môžete pracovať z domu, ale iba po dohode so zamestnávateľom.

Kedy mám nárok na ošetrovné počas koronavírusu?

Ak sa staráte o dieťa (do 11 rokov) ktorému bola nariadená karanténa, alebo uzavreli školu ktorú navštevuje.

V prípade ak zamestnávateľ dočasne zatvoril celú firmu mám nárok na plat?

Ø Áno máte, nakoľko ide o prekážku na strane zamestnávateľa a teda vám prislúcha mzda vo výška 80 % priemerného zárobku.

Ø Existujú však zákonné výnimky, kedy môže zamestnávateľ vyplácať len náhradu mzdy v sume najmenej 60 % priemerného zárobku, výlučne ak vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu.  

Môže mi byť strhnutá časť mzdy ak mám homeoffice?

Ø Zamestnávateľ vám nemôže v prípade nariadeného homeofficu strnúť sumu zo základnej zložky mzdy, môže však strhnúť variabilnú zložku mzdy, ako bonusy a prémie, avšak iba v medziach a za podmienok ktoré boli dohodnuté v pracovnej zmluve. 

Mám nárok na gastrolístky aj počas karanténny keď robím z domu?

Ø Máte, ale len v prípade ak pracujte viac ako 4 hodiny (§ 152 ods. 2 ZP)

Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ dal bezdôvodne výpoveď?

Ø V prípade, ak s vami zamestnávateľ nesprávne rozviazal pracovný pomer, môže ísť o neplatný právny úkon a v zmysle zákonníka vám v danej situácií prislúchajú rôzne nároky.

 

Záverom by sme radi dodali, že aj napriek neľahkej situácií by sme nemali zabúdať na to, že jednotlivé právne kroky by mali byť uskutočňované nielen v súlade so zákonom, ale aj s princípmi morálky.

V prípade, ak ste odpoveď na vašu otázku v našom článku nenašli, vaša situácia je právne komplikovaná alebo ste nadobudli pocit, že zamestnávateľ voči vám nepostupoval v súlade so zákonom, neváhajte nás kontaktovať, radi vám prostredníctvom emailu poskytneme základné informácie o našich službách.