Archivácia dokladov podnikateľmi – zmena doby archivácie, zosúladenie doby archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky

Archivácia dokladov podnikateľmi – zmena doby archivácie, zosúladenie doby archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky

Prijatá novela zákona o účtovníctve prináša dôležitú  zmenu pre všetkých podnikateľov, ktorí si vedú účtovníctvo. Táto zmena spočíva v zmene dĺžky doby archivácie dokumentov z pôvodných piatich rokov na desať rokov. Do teraz sa lehota 10 rokov  vzťahovala v zmysle § 35 ods. 3 písm. a) zákona o účtovníctve výlučne na nasledovné dokumenty: „účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22 a výročná správa.“. Cieľ zákonodarcu je jasný zosúladiť archiváciu všetkých účtovných dokumentov a zároveň aj týmto spôsobom lepšie reagovať na podvodnú činnosť niektorých subjektov. 

Úprava sa týka všetkých dokladov aj so spätnou platnosťou s výnimkou dokumentov, ktorým pôvodná päťročná doba archivovania skončí 31.12.2017. Forma archivácie je pritom ľubovoľná a záleží na každom podnikateľovi ako sa rozhodne túto evidenciu viesť, t. j. či v písomnej alebo elektronickej podobe.  

Zaujímavosťou predmetnej novely je aj inštitút závažného porušenia zákona o účtovníctve, ktorý apeluje práve na porušenie povinností podnikateľov, akými sú napr.: nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, alebo ak účtovná jednotka vykonáva účtovné zápisy mimo účtovných kníh, resp. vedie fiktívne účtovné zápisy. Za takéto porušenia môže podnikateľovi hroziť pokuta až do výšky 3 miliónov eur alebo zrušenie živnostenského oprávnenia.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s Vašim podnikaním, nás neváhajte kontaktovať.